Tatsuno castel Honmaru・Sumiyagura

NAME Tatsuno castel Honmaru・Sumiyagura
LOCATION Tatsunocho, Tatsuno, Hyogo